Genomon ITDetector – Detecting Internal Tandem Duplication from Genome Sequence data

Genomon ITDetector

:: DESCRIPTION

Genomon-ITDetector is a software package for internal tandem duplication detection from cancer genome sequencing data.

Advertisement

::DEVELOPER

 Kenichi Chiba, Yuichi Shiraishi

:: SCREENSHOTS

N/A

:: REQUIREMENTS

:: DOWNLOAD

 Genomon-ITDetector

:: MORE INFORMATION

Citation

Genomon ITDetector: A tool for somatic internal tandem duplication detection from cancer genome sequencing data.
Chiba K, Shiraishi Y, Nagata Y, Yoshida K, Imoto S, Ogawa S, Miyano S.
Bioinformatics. 2014 Sep 4. pii: btu593.

Exit mobile version